S&B Neri Karashi

Item Code: C1033
Size: 10/10/43g