KIKKOMAN GROUP INTEGRITETSPOLICY FÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

VÄNLIGEN LÄS DENNA INTEGRITETSPOLICY NOGGRANT

 1.  VÅR INTEGRITETSPOLICY

  Skyddandet av dina personuppgifter är av största vikt för Kikkoman Corporation (”Företag”) och dess dotterbolag i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (tillsammans ”Koncernen”). Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) avser därför att informera dig om hur koncernbolag som fungerar som datakontrollanter samlar och behandlar de personuppgifter som du skickar in eller lämnar till oss.  Vi agerar också som datakontrollant när vi behandlar dina personuppgifter mottagna eller erhållna via tredje part.  Vi behandlar dessa personuppgifter i enlighet med gällande EU- och medlemsstatsbestämmelser om dataskydd, särskilt Allmänna dataskyddsförordningen nr 2016/679 (”GDPR”).

  Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy noggrant. Om du inte önskar att dina personuppgifter ska användas av oss enligt vad som anges i denna integritetspolicy, ge oss inte dina personuppgifter. Observera att vi i så fall inte kan tillhandahålla våra tjänster, du kanske inte har tillgång till och/eller kan använda vissa funktioner på webbplatsen och din kundupplevelse kan påverkas.

  Om du har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy, kontakta oss så som beskrivs nedan.

 2. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Vi kommer alltid att behandla dina personuppgifter baserat på en av de rättsliga grunderna som anges i GDPR (artiklarna 6 och 7).  Dessutom behandlar vi alltid dina känsliga personuppgifter, till exempel om ditt fackliga medlemskap, religiösa åsikter eller hälsotillstånd, i enlighet med de särskilda reglerna i GDPR (artiklarna 9 och 10).

  Vi kan samla in och behandla dina personuppgifter för de syften som beskrivs nedan, vilka krävs för att vi ska kunna fullfölja våra legitima intressen och tillhandahålla lämpliga tjänster och produkter:

  • för att erbjuda dig produkter och tjänster;
  • för att informera dig om våra policyer och villkor;
  • för att främja trygghet och säkerhet, t.ex.. genom att övervaka bedrägerier och undersöka misstänkt eller potentiellt olaglig verksamhet eller brott mot våra villkor eller politik;
  • för att hantera vårt avtalsförhållande med dig;
  •    för att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter, tjänster och reklam;
  •  för att använda personuppgifter för ändamål som dataanalys, forskning och revision;
  • för att säkerställa kontinuitet i verksamheten;
  • för att säkerställa att innehållet från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig;
  • för att meddela dig om ändringar i vår tjänst(er);
  •    för att hantera ditt kundkonto;

   Tänk på att du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst och detta utan att påverka lagenligheten av behandlingen på grundval av ditt samtycke innan det dras tillbaka.
   Vi behandlar dina uppgifter för dessa angivna, tydliga och legitima syften och kommer inte att vidarebehandla data på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.  Om vi avser att behandla personuppgifter som ursprungligen samlats in för ett ändamål för att uppnå andra mål eller ändamål, kommer vi se till att du informeras om detta. Vi kommer behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för oss att uppfylla våra lagliga skyldigheter, för att säkerställa att vi tillhandahåller en lämplig tjänst och för att stödja dess affärsverksamhet (artikel 5 och 25(2) GDPR).

 3.  VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER ANVÄNDER VI?

  För de ändamål som anges i denna integritetspolicy behandlar vi de personuppgifter som erhållits direkt från dig (när du bestämmer dig för att meddela sådan information till oss, det vill säga när du kontaktar oss, eller när du fyller i formulär som visas på webbplatsen) eller indirekt (data som tillhandahållits av en tredje part).  Vi ser till att de personuppgifter som behandlas är lämpliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften som de behandlas i.

 4. HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till olika företag inom koncernen och med tredje parter i enlighet med GDPR.  Där vi delar dina data med en dataprocessor, lägger vi in lämpliga rättsliga ramar för att täcka sådan överföring och behandling (artiklarna 26, 28 och 29).  Vidare, där vi delar dina data med någon enhet utanför EES, kommer vi att lägga in lämpliga rättsliga ramar efter behov, särskilt kontrollant-till-kontrollant (2004/915/EG) och kontrollant-till-processor (2010/87/EU) Standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen för att täcka sådana överföringar (Artiklarna 44 ff. GDPR).

  Tjänsteleverantörer

  Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning, såsom hosting, underhåll, supporttjänster, e-posttjänster, marknadsföring, revision, uppfylla dina beställningar, hantera betalningar, dataanalys, tillhandahålla kundservice samt genomföra kundforskning och kundnöjdhetsundersökningar

  Företagets dotterbolag och företagets affärstransaktioner

  Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till alla företagets dotterbolag. I händelse av en fusion, omorganisation, förvärv, samarbetsbolag, uppdrag, uppföljning, överföring eller försäljning eller disposition av hela eller en del av vår verksamhet, inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden, kan vi överföra några eller alla personuppgifter till relevant tredje part.

  Juridisk överensstämmelse och säkerhet

  Det kan vara nödvändigt för oss – enligt lag, rättsliga processer, rättstvister och/eller förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter inom eller utanför ditt hemland – att lämna ut dina personuppgifter.  Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om vi bestämmer att upplysningen är nödvändig eller lämplig på grund av nationell säkerhet, brottsbekämpning eller andra frågor av allmänt intresse.

  Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om vi avgör i god tro att upplysningar är rimligt nödvändiga för att skydda våra rättigheter och utöva tillgängliga lösningar, genomdriva våra villkor, undersöka bedrägerier eller skydda vår verksamhet eller våra användare.

  Datatransaktioner

  Sådana upplysningar kan innebära att dina personuppgifter överförs från Europeiska unionen till Japan. Sådan transaktion kan ske i syften för anställd eller företagsledning av företaget. För varje transaktion säkerställer vi att vi tillhandahåller en lämplig skyddsnivå för de överförda uppgifterna, i synnerhet genom att ingå standardavtalsklausuler enligt definitionen i kommissionens beslut 2001/497 / EG, 2002/16 / EG, 2004/915 / EG och 2010/87 / EU.

  Vi använder inte dina personuppgifter för onlinemarknadsföringsändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till sådan användning av dina personuppgifter. Du kan när som helst ändra dina marknadsföringspreferenser genom att kontakta oss enligt nedan.

 5. VÅRA REGISTER FÖR DATAPROCESSER

  Vi hanterar register över all behandling av personuppgifter i enlighet med de skyldigheter som fastställts av GDPR (artikel 30), både där vi kan fungera som en kontrollant eller som en processor. I dessa register återspeglar vi all information som är nödvändig för att följa GDPR och samarbeta med tillsynsmyndigheterna enligt artikel 31. 

 6. SÄKERHETSÅTGÄRDER

  Vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som säkerställer deras lämpliga säkerhet, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.  Vi använder lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att uppnå denna skyddsnivå (artikel 25.1 och 32 GDPR).

  Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lag.

 7.   ANMÄLAN AV DATAINTRÅNG TILL DE BEHÖRIGA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

  Vid bristande säkerhet som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller bearbetas på annat sätt, har vi mekanismer och policyer för att identifiera och bedöma det omgående.  Beroende på resultatet av vår bedömning kommer vi att göra nödvändiga anmälningar till tillsynsmyndigheterna och meddelanden till de berörda registrerade, vilket kan inkludera dig (artiklarna 33 och 34 GDPR). 

 8. BEHANDLING TROLIG ATT RESULTERA I HÖG RISK FÖR DINA RÄTTIGHETER OCH FRIHETER

  Vi har mekanismer och policyer för att identifiera databehandlingsaktiviteter som kan leda till hög risk för dina rättigheter och friheter (artikel 35 i GDPR).  Om någon sådan databehandlingsaktivitet identifieras ska vi utvärdera den internt och antingen stoppa den eller se till att behandlingen är förenlig med GDPR eller att lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder finns för att kunna fortsätta med den.

  Vid tvivel kommer vi att kontakta den behöriga datatillsynsmyndigheten för att få deras råd och rekommendationer (artikel 36 GDPR). 

 9. DINA RÄTTIGHETER

  Du har följande rättigheter avseende personuppgifter som samlas in och behandlas av oss.

         Information om din databehandling: Du har rätt att få från oss all nödvändig information om vår databehandling som berör dig (Artiklarna 13 och 14 GDPR).

     Tillgång till personuppgifter: Du har rätt att få från oss bekräftelse om huruvida personuppgifter om dig behandlas och, där så är fallet, tillgång till personuppgifter och viss relaterad information (artikel 15 GDPR).

      Rättelse eller radering av personuppgifter: Du har rätt att få från oss rättelsen av felaktiga personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål och för att slutföra eventuella ofullständiga personuppgifter (artikel 15 GDPR).  Du kan också ha rätt att erhålla radering av personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål, när vissa juridiska villkor gäller (artikel 17 GDPR).

     Begränsning av behandling av personuppgifter: Du kan ha rätt att få från oss begränsningen av behandling av personuppgifter, när vissa juridiska villkor gäller (artikel 18 GDPR).

     Föremål för behandling av personuppgifter: Du kan ha rätt att när som helst, mot bakgrund av din specifika situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig när vissa juridiska villkor gäller (artikel 21 GDPR).

        Dataöverförbarhet av personuppgifter: Du kan ha rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och ha rätt att skicka dessa data till en annan kontrollant utan hinder, när vissa villkor gäller (artikel 20 GDPR).

      Att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande: Du kan ha rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) baserat på behandling av dina personuppgifter, i den mån det ger juridiska eller liknande effekter på dig när vissa villkor gäller (artikel 22 GDPR).

  Om du har för avsikt att utöva sådana rättigheter hänvisar du till kontaktsektionen nedan. 

  Om du inte är nöjd med hur vi har gått vidare med någon begäran eller om du har några klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål hos en datatillsynsmyndighet. 

 10. BARN

  Våra produkter och tjänster är avsedda för vuxna kunder.  Således insamlar och bearbetar vi inte medvetet information om barn under sexton (16). Om vi upptäcker att vi har samlat in och behandlat personuppgifter för ett barn under sexton (16) eller motsvarande lägsta ålder beroende på den berörda jurisdiktionen, ska vi vidta åtgärder för att radera informationen så snart som möjligt. Om du blir medveten om att ett barn under sexton (16) har gett oss personuppgifter, kontakta oss genast så som beskrivs nedan.

 11. LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR

  Vi kan föreslå hypertextlänkar från webbplatsen till tredje parts webbplatser eller internetkällor. Vi kontrollerar inte och kan inte hållas ansvarig för tredje parts integritetspraxis och innehåll. Läs noga deras integritetspolicy för att få reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

 12. UPPDATERINGAR TILL INTEGRITETSPOLICY

  Vi kan ändra eller uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar av denna integritetspolicy kommer att träda i kraft vid publicering av den reviderade versionen av denna integritetspolicy via tjänsterna. Om vi gör ändringar som vi anser är viktiga informerar vi dig via webbplatsen så långt det är möjligt och söker ditt samtycke där det är tillämpligt.

CONTACT

For any questions or requests relating to this Privacy Policy, you can contact us by e-mail at privacy@jfc.eu

25th May 2018